Dostawa Darmowa dostawa od 239zł | Dostawa w ciągu 2 dni
Zabłyśnij włosami nie łysieniem

Ochrona danych osobowych

I. Postanowienia podstawowe

 1. Administratorem danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej: „GDPR”) jest Plushair.co (dalej: „Administrator”).
 2. Dane kontaktowe administratora to:
  • adres: FTH company S.R.L., Strada Tony Bulandra 22, Bucuresti, ROMANIA;
  • email: sklep@plushair.co
 3. Dane osobowe to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej; możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba fizyczna, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora, takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator sieciowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników fizjologicznych, genetycznych, umysłowych, ekonomicznych, kulturowych lub społecznych.
 4. Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych.

II. Źródła i kategorie przetwarzanych danych osobowych

 1. Administrator przetwarza dane osobowe, które zostały mu przekazane przez użytkownika lub dane osobowe, które administrator uzyskał w związku z realizacją zamówienia użytkownika.
 2. Administrator przetwarza Twoje dane identyfikacyjne i kontaktowe oraz dane niezbędne do wykonania umowy.

III. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

 1. Prawnym powodem przetwarzania danych osobowych jest:
  • wykonanie umowy między użytkownikiem a administratorem danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) GDPR,
  • uzasadnionego interesu administratora danych w zakresie marketingu bezpośredniego (wysyłanie informacji handlowych i biuletynów) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) GDPR,
  • twoja zgoda na przetwarzanie danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego (wysyłania informacji handlowych i biuletynów) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) GDPR w połączeniu z § 7 ust. 2 ustawy nr 480/2004 Prawa o niektórych usługach społeczeństwa informacyjnego, w przypadku braku zamówienia na towaru lub usługi.
 2. Celem przetwarzania danych osobowych jest:
  • przetwarzanie zamówienia oraz wykonywanie praw i obowiązków wynikających ze stosunku umownego między użytkownikiem a administratorem; podczas składania zamówienia wymagane są dane osobowe, które są niezbędne do pomyślnej realizacji zamówienia (nazwa i adres, kontakt). Podanie danych osobowych jest wymogiem koniecznym do zawarcia i wykonania umowy, bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy ani jej wykonanie przez administratora.
 3. Po stronie administratora danych ma miejsce automatyczne podejmowanie decyzji indywidualnych w rozumieniu art. 22 GDPR. Użytkownik wyraził wyraźną zgodę na takie przetwarzanie danych.

IV. Okres przechowywania danych

 1. Administrator przechowuje dane osobowe:
  • tak długo, jak jest to konieczne do wykonywania praw i obowiązków wynikających ze stosunków umownych pomiędzy Państwem a administratorem oraz do dochodzenia roszczeń wynikających z tych stosunków umownych (przez okres 15 lat od zakończenia stosunków umownych).
  • przez okres wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych, maksymalnie do 5 lat, jeżeli dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody.
 2. Po upływie okresu przechowywania administrator usuwa dane osobowe.

V. Odbiorcy danych osobowych (podwykonawcy administratora)

 1. Odbiorcami danych osobowych są osoby:
  • zaangażowane w dostawę towarów/usług/płatności w ramach umowy
  • świadczące usługi związane z prowadzeniem sklepu internetowego oraz inne usługi związane z prowadzeniem sklepu internetowego
  • świadczące usługi marketingowe
 2. Administrator nie zamierza ujawniać danych osobowych państwom trzecim (spoza UE) ani organizacji międzynarodowej. Odbiorcami danych osobowych w krajach trzecich są dostawcy usług cloudowych.

VI. Prawa użytkownika

 1. Zgodnie z warunkami określonymi w GDPR użytkownik ma:
  • prawo dostępu do swoich danych osobowych na mocy art. 15 GDPR,
  • prawo do sprostowania danych osobowych zgodnie z art. 16 GDPR lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z art. 18 GDPR.
  • prawo do usunięcia danych osobowych zgodnie z art. 17 GDPR.
  • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych zgodnie z art. 21 GDPR; oraz
  • prawo do przenoszenia danych na mocy art. 20 GDPR.
  • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych w formie pisemnej lub elektronicznej na adres lub e-mail administratora podany w art. III niniejszych warunków.
 2. Masz również prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważasz, że Twoje prawo do ochrony danych osobowych zostało naruszone.

VII. Warunki dotyczące bezpieczeństwa danych osobowych

 1. Administrator oświadcza, że podjął wszelkie środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia danych osobowych.
 2. Administrator podjął środki techniczne w celu zabezpieczenia przechowywania danych oraz przechowywania danych osobowych w formie pisemnej.
 3. Administrator oświadcza, że dostęp do danych osobowych mają wyłącznie osoby przez niego upoważnione.

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Składając zamówienie za pośrednictwem formularza zamówienia online, użytkownik potwierdza, że zapoznał się z polityką prywatności i akceptuje ją w całości.
 2. Użytkownik wyraża zgodę na niniejsze warunki, zaznaczając pole zgody w formularzu online. Zaznaczając pole zgody, użytkownik potwierdza, że zapoznał się z polityką prywatności i akceptuje ją w całości.
 3. Administrator ma prawo do zmiany tych warunków. Zamieści ona nową wersję Polityki prywatności na swojej stronie internetowej, a także prześle Ci nową wersję Polityki prywatności na adres e-mail, który podałeś administratorowi.

Niniejsze warunki wchodzą w życie z dniem 29.06.2021 r.