Dostawa Darmowa dostawa od 239zł | Dostawa w ciągu 2 dni
Zabłyśnij włosami nie łysieniem

Warunki handlowe internetowego sklepu Plushair.co

1. Definicja

W niniejszych Warunkach:

 • E-shop“ oznacza program komputerowy – aplikację internetową, która jest dostępna w sieci Internet pod adresem internetowym Plushair.co, której główną funkcjonalnością jest wyświetlanie, wybór i zamawianie towarów przez Użytkownika;
 • Umowa konsumencka” oznacza Umowę kupna, której stronami są z jednej strony Dostawca, a z drugiej strony Konsument;
 • Sprzedawca” (dostawca) oznacza osobę, która zawierając i wykonując umowę konsumencką, działa w ramach swojej działalności handlowej lub innej działalności gospodarczej. Jest to przedsiębiorca, który oferuje lub sprzedaje produkty lub usługi konsumentowi, a także przedsiębiorca, który bezpośrednio lub za pośrednictwem innych przedsiębiorców dostarcza nabywcy produkt;
 • Konsument” (kupujący) to osoba, która nabywa produkty lub korzysta z usług na użytek własny lub członków swojego gospodarstwa domowego, a przy zawieraniu i wykonywaniu umowy konsumenckiej nie działa w ramach swojej działalności handlowej lub innej działalności gospodarczej;
 • Kupującym niebędącym konsumentem jest osoba, która zawierając i wykonując umowę kupna-sprzedaży działa w ramach swojej działalności handlowej lub innej działalności gospodarczej;
 • Zawarcie umowy kupna-sprzedaży – zamówienie kupującego stanowi propozycję zawarcia umowy kupna-sprzedaży. Sama umowa kupna-sprzedaży zostaje zawarta w momencie wiążącej zgody przez Sprzedającego z projektem umowy kupna-sprzedaży Kupującego, tj. wiążącego potwierdzenia zamówienia przez Sprzedającego. Od tego momentu pomiędzy Sprzedającym a Kupującym powstają wzajemne prawa i obowiązki, które są określone w Umowie kupna-sprzedaży oraz w niniejszych Warunkach. Zasady i warunki stanowią integralną część umowy sprzedaży;
 • zamknięcie umowy kupna-sprzedaży – zamówienie kupującego stanowi propozycję zawarcia umowy kupna-sprzedaży. Sama umowa kupna-sprzedaży zostaje zawarta w momencie dostarczenia przez Sprzedawcę wiążącej zgody na propozycję umowy kupna-sprzedaży złożoną przez Kupującego, tj. wiążącego potwierdzenia zamówienia przez Sprzedawcę. Od tego momentu pomiędzy Sprzedającym a Kupującym powstają wzajemne prawa i obowiązki, które są określone w Umowie kupna-sprzedaży oraz w niniejszych Warunkach. Zasady i warunki stanowią integralną część umowy sprzedaży;
 • „Koszyk” oznacza część Sklepu internetowego, która jest automatycznie generowana poprzez aktywację odpowiednich funkcji przez Użytkownika w ramach jego działań w środowisku użytkownika Sklepu internetowego, w szczególności poprzez dodawanie lub usuwanie Towarów lub Usług / lub poprzez zmianę ilości wybranych Towarów lub Usług;
 • „Kodeks cywilny” oznacza ustawę nr 40/1964 Sb., Kodeks cywilny, z późniejszymi zmianami;
 • „Operator” oznacza spółkę FTH company S.R.L., Strada Tony Bulandra 22, Bucuresti, ROMANIA;
 • „Dane Dostępu” oznaczają unikalną nazwę logowania i związane z nią hasło wprowadzone przez Użytkownika do bazy danych Sklepu internetowego podczas Rejestracji;
 • „Rejestracja” oznacza elektroniczną rejestrację Użytkownika w bazie danych E-shop poprzez wypełnienie co najmniej obowiązkowych danych rejestracyjnych w interfejsie użytkownika E-shop i Danych Dostępu oraz ich późniejsze przechowywanie w bazie danych E-shop;
 • „Użytkownik” oznacza każdą osobę prawną lub fizyczną, która korzysta z E-shopu;
 • „Konto Użytkownika” oznacza część Sklepu internetowego, która jest tworzona dla każdego Użytkownika poprzez Rejestrację (tzn. jest unikalna dla każdego Użytkownika) i udostępniana po wprowadzeniu Danych Dostępu;
 • „Towar” oznacza rzecz oferowaną przez Operatora do sprzedaży Użytkownikowi za pośrednictwem Sklepu Internetowego oraz, jeśli jest oferowana, licencję na korzystanie z tej rzeczy;

2. Proces zawierania umowy

 • Operator oferuje Użytkownikom możliwość zawarcia Umowy kupna za pośrednictwem Sklepu internetowego. Ofertą Operatora do zawarcia Umowy kupna jest wyświetlenie w interfejsie użytkownika Sklepu internetowego przycisku z napisem „Zamów”.
 • Za bezwarunkowe przyjęcie przez Użytkownika oferty Operatora zawarcia Umowy sprzedaży zgodnie z ust. 1 niniejszych Warunków uważa się kliknięcie na przycisk „Zamów”.
 • Bezwarunkowe przyjęcie oferty zgodnie z paragrafem 2 niniejszych Warunków stanowi zawarcie Umowy kupna-sprzedaży.
 • Umowa zostaje zawarta w momencie, gdy informacja elektroniczna o kliknięciu przez Użytkownika przycisku „Zamów” dotrze za pośrednictwem Internetu do serwera, na którym zainstalowany jest Sklep internetowy.
 • Użytkownik zobowiązuje się do wypełnienia odpowiednich pól tekstowych w środowisku użytkownika Sklepu internetowego prawdziwymi i kompletnymi danymi, w szczególności do wypełnienia adresu e-mail, danych identyfikacyjnych oraz, jeśli dotyczy, adresu dostawy. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Operator w uzasadniony sposób uzna wprowadzone przez niego dane za poprawne i kompletne i nie jest zobowiązany ani uprawniony do sprawdzania wprowadzonych danych.
 • Operator prześle Użytkownikowi wiadomość e-mail o zawarciu Umowy kupna na adres e-mail wprowadzony przez Użytkownika w odpowiednim polu w środowisku użytkownika Sklepu internetowego.

3. Umowa kupna

 • Z chwilą zawarcia Umowy Kupna wchodzą w życie następujące postanowienia:
 • Użytkownik nabywa od Operatora Towary, które Użytkownik wybrał w środowisku użytkownika Sklepu internetowego poprzez włożenie ich do Koszyka, w ilości, którą Użytkownik wybrał i/lub ustawił dla Towarów w środowisku użytkownika Sklepu internetowego, a Użytkownik zobowiązuje się zapłacić Operatorowi za Towary cenę, która jest wskazana dla tych Towarów w środowisku użytkownika Sklepu internetowego.
 • Operator ma prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży, z jakiegokolwiek powodu lub bez powodu, do momentu wysłania Towarów do Użytkownika. Za odstąpienie od Umowy sprzedaży uważa się również czynność prawną Operatora polegającą na zawiadomieniu Użytkownika o niemożności dostarczenia zamówionych przez niego Towarów.
 • Operator ma prawo w każdym czasie zażądać od Użytkownika dodatkowego potwierdzenia zamówienia i ma prawo opóźnić wysyłkę Towarów do Użytkownika do czasu otrzymania potwierdzenia zamówienia od Użytkownika.
 • Sposób pakowania Towarów określa wyłącznie Operator.
 • Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Operatora kosztów związanych z opakowaniem i dostarczeniem towaru do Użytkownika w wysokości wskazanej dla danego zamówienia w środowisku użytkownika Sklepu internetowego.
 • Użytkownik ma prawo wybrać z opcji wyświetlanych mu w środowisku użytkownika Sklepu internetowego sposób zapłaty ceny zakupu Towarów oraz ewentualnie innych płatności pieniężnych na rzecz Operatora.
 • Jeżeli którakolwiek z metod płatności zawiera informację o kosztach przekazania takiej płatności, Użytkownik zobowiązany jest do poniesienia kosztów przekazania tej płatności, które są wskazane dla danej płatności w środowisku użytkownika Sklepu internetowego.
 • W przypadku płatności bezgotówkowej przelewem, Użytkownik zobowiązany jest do wskazania tytułu płatności określonego przez Operatora.
 • W przypadku płatności bezgotówkowej zobowiązanie Użytkownika do zapłaty ceny zakupu zostaje spełnione w momencie zaksięgowania odpowiedniej kwoty na rachunku bankowym wskazanym przez Operatora.
 • Operator ma prawo udzielić Użytkownikowi rabatu od ceny Towarów. Zniżek na cenę Towarów nie można łączyć ze sobą, chyba że w przypadku konkretnej zniżki wyraźnie zaznaczono inaczej.
 • Cena zakupu Towarów nie obejmuje żadnych płatności, opłat ani innych wynagrodzeń, które Użytkownik musi ponieść z tytułu usług świadczonych przez osoby trzecie w związku z zapłatą ceny zakupu Towarów; koszty te są wyłącznie kosztami Użytkownika.
 • Operator zastrzega sobie prawo własności do Towarów, które są przedmiotem Umowy sprzedaży, do czasu uiszczenia przez Użytkownika pełnej ceny zakupu Towarów.
 • Operator zobowiązuje się do dostarczenia Towarów Użytkownikowi w rozsądnym terminie od zawarcia Umowy Zakupu. Wszystkie terminy dostawy Towarów wskazane w interfejsie użytkownika sklepu internetowego mają jedynie charakter orientacyjny.
 • Na żądanie Użytkownika Operator prześle mu dokument podatkowy – fakturę w formie elektronicznej na adres e-mail Użytkownika wprowadzony w środowisku E-sklepu Użytkownika.
 • W przypadku przekazania Użytkownikowi przez Operatora prezentu wraz z Towarem, umowa prezentu pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem zawierana jest pod warunkiem rozwiązującym, że w przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, umowa prezentu ulega rozwiązaniu bez dalszej zwłoki od początku wraz z Umową sprzedaży, a Użytkownik zobowiązany jest do zwrotu przekazanego prezentu wraz z zakupionym Towarem do Dostawcy Usług.
 • Operator udziela Użytkownikowi gwarancji na zakupiony Towar, o ile okres gwarancji został określony dla Towaru w środowisku użytkownika Sklepu internetowego, na czas trwania określonego okresu gwarancji, przy czym tak określona gwarancja obowiązuje wyłącznie Konsumentów.
 • Użytkownik ma prawo dochodzić swoich praw wynikających z wadliwego wykonania umowy w siedzibie Operatora i/lub pod adresem prowadzenia działalności gospodarczej. Za moment złożenia reklamacji uznaje się moment otrzymania przez Operatora reklamowanego Towaru od Użytkownika.
 • Jeżeli w środowisku użytkownika Sklepu Internetowego Towar jest oznaczony jako używany, Użytkownik nabywa Towar w stanie używanym, z uwzględnieniem wskazanych wad Towaru.
 • Ryzyko utraty, uszkodzenia i/lub zniszczenia Towarów będących przedmiotem Umowy kupna-sprzedaży przechodzi na Użytkownika będącego Konsumentem w momencie odbioru Towarów przez Użytkownika.
 • Ryzyko utraty, uszkodzenia i/lub zniszczenia Towarów będących przedmiotem Umowy przechodzi na Użytkownika nie będącego Konsumentem w momencie przyjęcia Towarów przez Użytkownika.

4. Konto użytkownika

 • Użytkownik ma prawo do utworzenia Konta Użytkownika poprzez Rejestrację.
 • Użytkownik jest zobowiązany do wprowadzenia danych uwierzytelniających przed uzyskaniem dostępu do Konta Użytkownika.
 • Za dane identyfikacyjne Użytkownika wprowadzone podczas Rejestracji uważa się dane wprowadzane podczas składania zamówienia każdego Towaru, którego Użytkownik dokonuje po zalogowaniu się na swoje Konto Użytkownika.
 • Użytkownik nie może udostępniać osobom trzecim Danych Dostępowych ani w żaden inny sposób uzyskiwać dostępu do Konta Użytkownika. Użytkownik podejmie wszelkie uzasadnione środki w celu zachowania ich poufności. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie przypadki nieuprawnionego wykorzystania Danych Dostępowych lub Konta Użytkownika oraz za wszelkie szkody wyrządzone Operatorowi lub osobom trzecim. W przypadku utraty, kradzieży lub innego naruszenia prawa do posługiwania się tymi hasłami, Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Operatora. Operator przekaże Użytkownikowi nowe dane dostępowe w rozsądnym terminie.
 • Operator ma prawo do jednostronnej zmiany niniejszych Warunków; o zmianie Użytkownik zostanie powiadomiony za pośrednictwem E-shopu i/lub za pomocą wiadomości e-mail na adres e-mail Użytkownika wpisany do bazy danych E-shopu. Użytkownik ma prawo do odrzucenia zmian w Warunkach w ciągu 3 dni od pierwszego zalogowania się na konto Użytkownika po otrzymaniu powiadomienia o zmianie Regulaminu (w przypadku dostawy za pośrednictwem Sklepu internetowego) lub od otrzymania danej wiadomości e-mail na skrzynkę pocztową Użytkownika (w przypadku dostawy za pośrednictwem wiadomości e-mail) oraz do wypowiedzenia z tego powodu zobowiązania w ciągu 3-dniowego okresu wypowiedzenia, który zgodnie z ustaleniami stron jest wystarczający do uzyskania podobnego świadczenia od innego dostawcy.

5. Informacje dla konsumenta

 • Konsument ma prawo odstąpić od Umowy kupna w ciągu czternastu (14) dni od otrzymania Towarów. W przypadku, gdy przedmiotem Umowy sprzedaży jest kilka rodzajów Towarów lub dostawa kilku części, termin ten biegnie od daty otrzymania ostatniej dostawy Towarów. Odstąpienie od Umowy kupna musi zostać przesłane do Operatora (jako Sprzedawcy) w terminie określonym w niniejszym punkcie.
 • W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od Umowy sprzedaży, jest on zobowiązany do pisemnego poinformowania o numerze swojego rachunku bankowego w celu uzyskania zwrotu ceny zakupu Towarów, która może zostać obniżona, jeżeli zaistnieją ku temu przesłanki prawne.
 • W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży przez Konsumenta w odniesieniu do Towaru, który został zwrócony Operatorowi uszkodzony i/lub zużyty, w szczególności w przypadku usunięcia oryginalnych oznaczeń Towaru (tj. etykiet, naklejek itp.), Konsument zobowiązany jest do zwrotu Operatorowi kosztów przywrócenia Towaru do stanu pierwotnego.
 • W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od Umowy sprzedaży Operator ma obowiązek zwrócić Konsumentowi cenę zakupu bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument został poinformowany o decyzji o odstąpieniu od Umowy sprzedaży.
 • Jeżeli Konsument otrzymał na podstawie Umowy sprzedaży Towar składający się z rzeczy ruchomych, jest on zobowiązany odesłać go Operatorowi bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy sprzedaży, lub przekazać go Operatorowi na adres lokalu lub siedziby Operatora. Termin uważa się za dotrzymany, nawet jeśli rzeczy ruchome zostaną przesłane do Operatora nie później niż w ostatnim dniu tego terminu.
 • Konsument ponosi wobec Operatora odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towarów wynikające z obchodzenia się z nimi w sposób inny niż konieczny do zapoznania się przez Konsumenta z charakterem i właściwościami Towarów, w tym z ich funkcjonalnością.
 • Formularz odstąpienia od Umowy kupna stanowi załącznik nr 1 do niniejszych Warunków
 • Operator korzysta z możliwości pozasądowego rozstrzygania skarg konsumentów. W przypadku reklamacji Konsumenci mogą bezpłatnie skontaktować się z odpowiednim pracownikiem Operatora za pośrednictwem adresu e-mail sklep@plushair.co.
 • Przedsiębiorca ma prawo pobrać opłatę za zwrot towaru w wysokości do 10 euro lub zmniejszyć o tę kwotę kwotę kwotę zwracaną konsumentowi, chyba że towar był wadliwy, gdyż poniósł koszty związane z transportem, opakowaniem i wysyłką przesyłki.

6. Procedura reklamacyjna

 • Operator jest odpowiedzialny wobec Konsumenta za to, że Towar jest wolny od wad w chwili jego odbioru. Nie dotyczy to sytuacji, gdy przedmiotem Umowy sprzedaży jest Towar z wadami, o których Przedsiębiorca, jeżeli są mu znane lub, biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności, powinny być mu znane, jest obowiązany zawiadomić Konsumenta.
 • Jeżeli Towar zawiera wady, Konsument ma prawo żądać dostarczenia nowego Towaru bez wad, chyba że jest to nieuzasadnione z uwagi na rodzaj wady lub jeżeli przedmiotem Umowy sprzedaży był Towar z wadami, o których Przedsiębiorca, jeżeli wady były mu znane lub przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności powinny być znane Konsumentowi, zawiadomił Konsumenta. Jeżeli wada dotyczy tylko części Towaru, Konsument może żądać wymiany tylko tej części Towaru; jeżeli nie jest to możliwe, Konsument ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży.
 • Konsument ma prawo do dostarczenia nowego Towaru lub wymiany części Towaru także w przypadku wady usuwalnej, chyba że Towar nie może być właściwie używany ze względu na ponowne wystąpienie wady po naprawie lub ze względu na większą liczbę wad. W takim przypadku Konsument ma prawo do odstąpienia od Umowy kupna.
 • Jeżeli Konsument nie odstąpi od Umowy sprzedaży lub nie skorzysta z prawa do dostarczenia nowego Towaru bez wad, do wymiany jego części lub do naprawy Towaru, może on żądać stosownego obniżenia ceny Towaru. Konsument ma również prawo do odpowiedniego rabatu od ceny Towaru, jeżeli Operator nie może dostarczyć nowego Towaru bez wad, wymienić części Towaru lub naprawić Towaru, a także jeżeli Operator nie usunie wady w rozsądnym czasie lub jeżeli usunięcie wady sprawiłoby Konsumentowi znaczne trudności.
 • Prawo do wadliwego świadczenia nie przysługuje Konsumentowi, jeżeli wiedział on o wadliwości Towaru przed jego odebraniem lub jeżeli Konsument sam spowodował wadę.
 • Odpowiedzialność Operatora za wady Towarów nie obejmuje zużycia Towarów spowodowanego ich normalnym użytkowaniem, w przypadku Towarów sprzedawanych po niższej cenie zakupu – wady, dla której uzgodniono niższą cenę zakupu, w przypadku Towarów używanych – wady odpowiadającej stopniowi zużycia lub zużycia, jakie Towar posiadał w chwili odbioru przez Konsumenta, lub gdy wynika to z właściwości Towaru.
 • Jeżeli Towary są objęte gwarancją, Konsument ma prawo domagać się odpowiedzialności za wadliwe działanie w okresie gwarancji.
 • Na żądanie Konsumenta Operator jest zobowiązany wydać Konsumentowi kartę gwarancyjną. Jeżeli charakter Towaru na to pozwala, zamiast karty gwarancyjnej wystarczy wydać Konsumentowi dowód zakupu Towaru zawierający informacje, które muszą być zawarte w karcie gwarancyjnej.
 • W przypadku skorzystania przez Konsumenta z uprawnienia do usunięcia wad Towaru poprzez jego naprawę, w przypadku Towaru, dla którego został wskazany przedsiębiorca inny niż Operator, którego siedziba lub miejsce prowadzenia działalności znajduje się w tej samej miejscowości co Operator lub w miejscowości bliższej Konsumentowi dla celów napraw gwarancyjnych, Konsument ma prawo do napraw gwarancyjnych u tego przedsiębiorcy.
 • Reklamacje Towarów, w tym usuwanie wad Towarów, muszą być rozpatrywane bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia reklamacji, chyba że Operator i Konsument ustalą dłuższy termin. Po upływie tego terminu Konsumentowi przysługują takie same prawa, jak w przypadku istotnego naruszenia Umowy.
 • Termin rozpatrzenia reklamacji nie upływa, jeżeli Operator nie otrzymał od Konsumenta wszystkich dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji, do czasu dostarczenia tych dokumentów.
 • Operator lub podmiot wskazany przez Operatora, po prawidłowym rozpatrzeniu reklamacji, wzywa Konsumenta do odbioru naprawionego Towaru.
 • Uprawnienie do dochodzenia roszczeń z tytułu wad Towaru wygasa w przypadku niefachowego montażu lub niefachowego uruchomienia Towaru, jak również w przypadku niefachowego obchodzenia się z Towarem, tj. w szczególności w przypadku użytkowania Towaru w warunkach nieodpowiadających parametrom określonym w dokumentacji Towaru.

7. Polityka prywatności

 • Przy przetwarzaniu danych osobowych Administrator postępuje zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, uchylającym dyrektywę 95/46/WE (dalej „GDPR”) oraz ustawą nr 18/2018 Dz. U. o ochronie danych osobowych oraz o zmianie i uzupełnieniu niektórych ustaw.
 • Szczegółowe informacje o tym, w jaki sposób gromadzimy, przetwarzamy i chronimy dane osobowe naszych klientów korzystających z naszych usług, znajdują się w naszej Polityce prywatności.

8. Cookies

 • Operator informuje niniejszym Użytkownika, że przetwarza pliki cookies Użytkownika, w tym trwałe pliki cookies, a Użytkownik wyraża na to zgodę.
 • Zgoda na podstawie poprzedniego paragrafu jest udzielana na okres 12 miesięcy/miesięcy.
 • Operator przetwarza pliki cookie Użytkownika w celu personalizacji treści i reklam, korzystania z funkcji mediów społecznościowych oraz analizy ruchu. Operator udostępnia informacje o korzystaniu przez Użytkownika ze Sklepu internetowego swoim partnerom w zakresie mediów społecznościowych, reklamy i analizy.

9. Korzystanie z E-shop

 • Operator niniejszym udziela Użytkownikowi niewyłącznej licencji na korzystanie ze sklepu internetowego w sposób przewidziany w niniejszym Regulaminie.
 • Operator ma prawo do zmiany Sklepu internetowego, tj. jego projektu technicznego i/lub interfejsu użytkownika.
 • Operator ma prawo do ograniczenia lub przerwania funkcjonalności E-sklepu lub dostępu do niego na czas niezbędny do przeprowadzenia konserwacji lub naprawy E-sklepu.
 • Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania obowiązującego i skutecznego ustawodawstwa Republiki Słowackiej i Wspólnoty Europejskiej podczas korzystania z E-shopu. Użytkownik jest zobowiązany do naprawienia w całości szkody poniesionej przez Operatora lub osoby trzecie w wyniku naruszenia tego obowiązku przez Użytkownika.
 • W przypadku naruszenia postanowień niniejszych Warunków, Umowy Zakupu lub obowiązujących przepisów prawa, Operator ma prawo do usunięcia Konta Użytkownika.

10. Oświadczenia Operatora

 • Operator oświadcza, że zapisy danych w Sklepie Internetowym, jako systemie elektronicznym, są wiarygodne, prowadzone systematycznie i zabezpieczone przed zmianami.
 • W wyniku błędu technicznego w sklepie internetowym może zostać wyświetlona cena zakupu Towarów, która nie odpowiada zwykłej cenie rynkowej za takie Towary; w takim przypadku Operator nie jest zobowiązany do dostarczenia Towarów po wyświetlonej cenie zakupu, skontaktuje się z Użytkownikiem i poinformuje go o rzeczywistej cenie zakupu Towarów, a Użytkownik będzie miał prawo zdecydować, czy chce przyjąć Towary po rzeczywistej cenie zakupu, a w przeciwnym razie Umowa zakupu zostanie rozwiązana od samego początku.
 • Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że zdjęcia Towarów w E-shopie mogą być ilustrowane lub mogą dawać zniekształcone wrażenie w wyniku ich przeniesienia na wyświetlacz w środkach technicznych Użytkownika, dlatego Użytkownik jest zawsze zobowiązany do zapoznania się z pełnym opisem danego Towaru, a w razie niejasności skontaktować się z Operatorem.
 • Dane kontaktowe Operatora służące do komunikacji z Użytkownikiem są wymienione w interfejsie użytkownika sklepu internetowego w sekcji kontakt.

11. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży

 • Kupujący ma prawo do odstąpienia od Umowy kupna bez podania przyczyny zgodnie z § 7 i nast. 102/2014 Prawa o ochronie praw konsumenta w sprzedaży na odległość (zwanej dalej „Ustawą o ochronie praw konsumenta w sprzedaży na odległość”) w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub od dnia zawarcia umowy o świadczenie usług lub umowy o dostarczanie treści elektronicznych, które nie są dostarczane na trwałym nośniku, jeżeli Sprzedawca wywiązał się terminowo i prawidłowo z obowiązków informacyjnych wynikających z § 3 Prawa o ochronie praw konsumenta w sprzedaży na odległość.
 • W tym okresie kupujący ma prawo rozpakować towar po jego otrzymaniu i przetestować go w sposób podobny do tego, jaki zwykle stosuje się przy zakupie w stacjonarnym sklepie, w zakresie niezbędnym do stwierdzenia wad, cech i funkcjonalności towaru.
 • Kupujący ma obowiązek odesłania lub wydania towaru Sprzedawcy lub osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru towaru w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy. Nie dotyczy to sytuacji, gdy Sprzedawca proponuje odbiór towaru osobiście lub za pośrednictwem osoby upoważnionej przez Sprzedawcę. Termin, o którym mowa w zdaniu pierwszym, uważa się za dotrzymany, jeżeli towar został przekazany do przewozu najpóźniej w ostatnim dniu tego terminu.
 • Odstąpienie od umowy nie jest możliwe w przypadku towarów zamkniętych w opakowaniu ochronnym, które nie nadają się do zwrotu ze względów zdrowotnych lub higienicznych oraz których opakowanie ochronne zostało uszkodzone po dostarczeniu.
 • Jeżeli Kupujący otrzymał już zamówiony towar, zobowiązany jest do jego zwrotu w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu. Jeżeli Kupujący zwróci zamówiony towar uszkodzony, częściowo zużyty lub w stanie nieodpowiadającym stanowi, w jakim został wysłany przez Sprzedawcę, Kupujący przyjmuje do wiadomości, że Sprzedawca jest uprawniony do pokrycia powstałej w ten sposób szkody, którą Sprzedawca jest zobowiązany udowodnić, z kwoty zapłaconej przez Kupującego za zamówiony towar.
 • Kupujący ma również obowiązek wskazać w odstąpieniu od umowy dane kontaktowe oraz numer konta, na które Sprzedawca ma wpłacić kwotę za zamówione Towary. Sprzedawca ma obowiązek zwrócić Kupującemu bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, wszystkie płatności otrzymane od Kupującego na podstawie umowy lub w związku z nią. Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu takich płatności Kupującemu przed wydaniem towaru Kupującemu lub do czasu, gdy Kupujący udowodni, że towar został odesłany do Sprzedawcy, chyba że Sprzedawca zaproponuje odbiór towaru osobiście lub przez osobę upoważnioną przez Sprzedawcę.
 • Jeśli Kupujący odstąpi od Umowy kupna, Umowa kupna zostaje anulowana od samego początku, podobnie jak każda umowa dodatkowa związana z Umową kupna, od której Kupujący odstąpił. W związku z odstąpieniem od umowy dodatkowej nie można żądać od Kupującego żadnych kosztów ani innych płatności, z wyjątkiem kosztów i płatności, o których mowa w § 9 ust. 3, §10 ust. 3 i 5 Prawa o ochronie konsumentów w sprzedaży na odległość oraz ceny za usługę, jeżeli przedmiotem umowy jest świadczenie usługi, a usługa została wykonana w całości.
 • Kupujący ponosi koszty zwrotu towaru do Sprzedawcy lub do osoby upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru towaru. Nie dotyczy to sytuacji, gdy Sprzedawca zgodził się ponieść je we własnym zakresie lub gdy nie dopełnił obowiązku wynikającego z § 3 ust. 1i) Prawa o ochronie konsumentów w sprzedaży na odległość.
 • Kupujący ponosi odpowiedzialność wyłącznie za zmniejszenie wartości Towarów wynikające z obchodzenia się z nimi w zakresie wykraczającym poza konieczny do stwierdzenia cech i funkcjonalności Towarów. Konsument nie ponosi odpowiedzialności za zmniejszenie wartości Towaru, jeżeli Sprzedawca nie dopełnił obowiązku informacyjnego o prawie Konsumenta do odstąpienia od umowy zgodnie z § 3 ust. 1 h) Prawa o ochronie konsumentów w sprzedaży na odległość.W przypadku, gdy Kupujący odstąpi od umowy i dostarczy Sprzedawcy Towar używany, uszkodzony lub niekompletny, Kupujący zobowiązuje się zapłacić Sprzedawcy wartość, o którą wartość Towaru uległa zmniejszeniu w rozumieniu art. § 457 Kodeksu cywilnego w rzeczywistej wysokości oraz koszty poniesione przez Sprzedawcę w związku z naprawą Towaru i przywróceniem go do stanu pierwotnego obliczone zgodnie z cennikiem serwisu (po)gwarancyjnego Towaru. Kupujący jest zobowiązany do zapłaty Sprzedawcy, zgodnie z niniejszym punktem Reklamacji i Warunków, odszkodowania w wysokości nieprzekraczającej różnicy między ceną zakupu Towarów a wartością Towarów w chwili odstąpienia od Umowy sprzedaży.
 • Zgodnie z § 7 ust. 6 Prawa o ochronie konsumentów w sprzedaży na odległość, Kupujący nie może odstąpić od umowy, której przedmiotem jest: sprzedaży towarów wykonanych zgodnie ze specjalnymi wymaganiami konsumenta, towarów wykonanych na zamówienie lub towarów przeznaczonych specjalnie dla jednego konsumenta,sprzedaży towarów zamkniętych w opakowaniu ochronnym, które nie nadaje się do zwrotu ze względów zdrowotnych lub higienicznych i którego opakowanie ochronne zostało naruszone po dostarczeniu,sprzedaży nagrań dźwiękowych, nagrań wizualnych, nagrania audiowizualne, książki lub oprogramowanie komputerowe sprzedawane w opakowaniu ochronnym, jeżeli konsument rozpakował to opakowanie, – dostarczanie treści elektronicznych innych niż na trwałym nośniku, jeżeli dostarczanie tych treści rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta, a konsument oświadczył, że został należycie poinformowany, iż wyrażając tę zgodę traci prawo odstąpienia od umowy. sprzedaż towarów, które w czasie po zawarciu umowy i otrzymaniu towarów od sprzedawcy zostały przez kupującego zmontowane, złożone lub użyte w taki sposób, że przywrócenie ich do stanu pierwotnego przez sprzedawcę nie jest możliwe bez zwiększonego wysiłku i kosztów, np. składanie.

12. Postanowienia końcowe

 • Niniejsze warunki handlowe wchodzą w życie wobec Kupującego z chwilą zawarcia Umowy kupna-sprzedaży.

13. Skuteczność

 • Niniejsze Warunki obowiązują od dnia 29 czerwca 2021 r.